IBI Scientific (IBI Scientific)

  • 品牌所有商:
  • 品牌国别: 美国
  • 品牌简介: IBI Scientific IBI Scientific  www.ibisci.com Shelton Scientific - IBI 提供了实验上各种小型仪器 , 直立式与水平式电泳槽 ( 可用于 DNA, Protein 电泳 ), Semi-dry 系列电泳槽 , Power Supplies, 防辐射各式容器等等塑胶耗材
  • 加入时间: 2009-9-5... 关于IBI Scientific了解更多»»
IBI Scientific授权代理商及代理区域
  • 暂时还没有相关信息
还没有此分类下和产品,您可以查看该品牌其它分类的产品
0页 0种产品

SPONSORED LINKS